služby

Co vám mohu nabídnout

architektonické studie

 

-

návrhy architektonického řešení interiéru, stavby nebo areálu
 

-

studie proveditelnosti plánovaného záměru nebo rozvoje
 

-

zpracování záměru ve variantách
 

-

hmotové 3D studie
 

-

vizualizace, axonometrie

 

 

projekty staveb

 

-

novostavby, rekonstrukce, nástavby, přístavby či stavební úpravy
 
-
dokumentace k vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí, ohlášení, stavebního povolení (včetně předjednání s úřady a zajištění potřebných dokladů)
 
-
dokumentace k realizaci stavby včetně zajištění všech potřebných profesních částí (stavební část, konstrukční část, zdravotechnika, vzduchotechnika, vytápění, chlazení, elektrotechnika, požárně-bezpečnostní řešení, komunikace, terénní a sadové úpravy, energetika)

ostatní služby architekta

 

-
pasportizace staveb
 
-
asistence při výběru a nákupu nemovitosti
 
-
návrhy pro zatraktivnění nemovitosti při prodeji
 
-
zajištění podkladů pro získání dotací
 
-
prověření možností rozvoje (areálu, školy, obce...)
 
-
autorský dozor během projekce dalších fází dokumentace i během realizace 
 

 

inženýrská činnost ve výstavbě

 

-

předjednání záměru s dotčenými úřady, provozovateli inženýrských sítí apod.
 

-

zprostředkování průzkumů, rozborů (radon, voda, geologie...)
 

-

projednání záměru, získání povolení ke stavbě